انجمن داوطلبان ورزشی برادران

نام: افشین
نام خانوادگی: اسدخانی
رشته تحصیلی:

مهندسی مکانیک

سمت:

مسئول کمیته فضای مجازی برادران

   
 

 

 

نام: حسین 
نام خانوادگی: معزز
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
سمت: مسئول کمیته  ورزش والیبال
نام: محمد
نام خانوادگی: حجی زاده
رشته تحصیلی:

مهندسی مکانیک

سمت:

مسئول کمیته های ورزش برادران