انجمن داوطلبان ورزشی خواهران

نام: زینت 
نام خانوادگی: حصامی
رشته تحصیلی: کارشناسی منابع طبیعی
سمت: مسئول کمیته های ورزش خواهران
   
 

 

 

 

 

نام:  فاطمه 
نام خانوادگی:  یونسیان 
رشته تحصیلی:  کارشناسی گیاهان دارویی
سمت:

 مسئول کمیته مالی خواهران.

 مسئول کمیته پزشکی .

   
 

 

 

نام:                محبوبه                   
نام خانوادگی: اروتین 
رشته تحصیلی:

 کارشناسی تکنولوژی نرم افزار

سمت:

 مسئول روابط عمومی خواهران

 

 

 

نام:                مرضیه                4  
نام خانوادگی: شیبانی
رشته تحصیلی: کاردانی گیاهان دارویی
سمت:

 مسئول کمیته تدارکات و پشتیبانی

     
   
نام:                مریم                 
نام خانوادگی: محمدی
رشته تحصیلی: کاردانی گیاهان دارویی
سمت:

 مسئول فوق برنامه خواهران

     
نام:                مهین 15               
نام خانوادگی: نوروزی
رشته تحصیلی: کاردانی گیاهان دارویی
سمت:

 مسئول کانون والیبال خواهران

نام: عادله 
نام خانوادگی: رباطی
رشته تحصیلی: کاردانی گیاهان دارویی
سمت: مسئول کمیته فضای مجازی خواهران